Obchodné podmienky

1

Úvodné ustanovenia

1.1

Program iRobot club (ďalej len „iRobot club“ alebo aj „klub“) je vernostným programom zriadeným spoločnosťou Certus Mercatus, s.r.o., IČ: 273 05 571, so sídlom: K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka: 136164, email: recepce@certus-mercatus.com, bankové spojenie: Raiffeisenbank a.s, 5011261022/5500, IBAN CZ67 550 0 00 00 0 050 1126 102 2 (ďalej len „spoločnosť" alebo „my"), ktorý je zameraný predovšetkým na poskytovanie predĺženej trojročnej (3) záruky registrovaným zákazníkom (ďalej len "predĺžená záruka") namiesto bežnej dvojročnej (2) záruky (ďalej len „bežná záruka", bežná záruka a predĺžená záruka bez rozdielu, ďalej len „záruka"), poskytovanie benefitov registrovaným zákazníkom vo forme zliav pri nákupe na webovej stránke www.irobot.sk ako aj na zlepšenie celkovej starostlivosti o registrovaného zákazníka. Užívatelia, ktorí majú záujem o výhody účasti v iRobot clube sa stávajú registrovanými členmi iRobot clubu po uzatvorení zmluvy prostredníctvom príslušnej webovej stránky (ďalej len „zmluva“), pričom podmienky a spôsob uzatvorenia zmluvy sú definované ďalej v týchto všeobecných podmienkach klubu (ďalej len „podmienky").

2

Uzatvorenie zmluvy – registrácia zákazníka

2.1

K uzatvoreniu zmluvy, dochádza dobrovoľnou registráciou na webovej stránke spoločnosti www.irobotclub.sk.

2.2

Na to, aby sa zákazník mohol stať členom klubu musí riadne, kompletne a pravdivo vyplniť žiadosť o registráciu, t. j. návrh na uzatvorenie zmluvy a túto potvrdiť stlačením tlačidla "vytvoriť nový účet". V prípade, ak žiadosť o registráciu spĺňa podmienky na prijatie do klubu, spoločnosť návrh zmluvy odoslaný zákazníkom akceptuje, t. j. prijatie návrhu vo forme potvrdzujúceho e-mailu spoločnosť zašle na e-mail uvedený v registračnom formulári (návrhu na uzatvorenie zmluvy), ktorý bude následne potrebné zo strany zákazníka potvrdiť. Odoslaním potvrdzujúceho e-mailu zo strany zákazníka vzniká medzi zákazníkom a spoločnosťou zmluva, ktorej podmienky sú uvedené v týchto podmienkach a zákazník sa stáva registrovaným zákazníkom, t.j. členom klubu.

2.3

Spoločnosť nie je povinná akceptovať návrh na uzatvorenie zmluvy, t.j. žiadosť o registráciu, pričom spoločnosť žiadosť o registráciu neakceptuje najmä v prípade, ak nie sú splnené podmienky účasti v klube, žiadosť o registráciu nie je úplná alebo nie je vyplnená pravdivo.

2.4

Podmienkou účasti v klube je, že:

 • zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení od spoločnosti počas celého trvania zmluvy (členstva v klube), pričom obchodné oznámenia budú zasielané formou e-mailu na e-mailovú člena klubu uvedenú v akceptovanej žiadosti o registráciu;

 • zákazník vyplní žiadosť o registráciu v nasledovnom rozsahu, a to:

  • E-mail – povinný údaj

  • Heslo – povinný údaj

 • zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov a súhlasí s prihlásením sa do klubu a týmito podmienkami.

2.5

Členom klubu môže byť len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, staršia ako 18 rokov, ktorá vyslovila súhlas s týmto podmienkami.

2.6

Zákazník sa pred poskytnutím svojich osobných údajov oboznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov, najmä s účelom a rozsahom spracovania.

3

Výhody klubu

3.1

Po registrácii do klubu môže člen klubu získať tieto výhody:

 • predĺžená záruka - za splnenia postupu a podmienok uvedených v týchto podmienkach, získa člen klubu namiesto bežnej záruky predĺženú záruku, tak ako je to uvedené v týchto podmienkach;

 • automatická stála zľava 2% na nákup tovarov iRobot prostredníctvom webovej stránky www.irobot.sk - táto môže byť zvýšená na maximálnu hodnotu do výšky najviac 5% na nákup výrobkov za splnenia podmienok uvedených v článku 5 týchto podmienok;

 • jednorazové vernostné zľavy na budúce nákupy - výška zľavy je určená na základe hodnoty nákupu tovarov iRobot prostredníctvom webovej stránky www.irobot.sk;

 • zľava za pozvanie svojho priateľa registrovať sa do klubu - po úspešnej registrácii priateľa ako člena klubu, vzniká registrovanému členovi klubu za pozvanie priateľa do klubu zľava.

4

Podmienky a postup pre získanie predĺženej záruky

4.1

Predĺženú záruku nezískava člen klubu automaticky svojou registráciou v klube ale pre získanie predĺženej záruky je člen klubu povinný zaregistrovať každý výrobok samostatne, a to na webovej stránke https://www.irobot.sk tým, že pravdivo a úplne vyplní formulár obsahujúci údaje o výrobku a nahrá platný a čitateľný doklad o kúpe vo formáte pdf. alebo jpg., ktorý obsahuje najmä dátum predaja, model výrobku a označenie predávajúceho, na základe ktorého je zákazník oprávnený využiť bežnú záruku na výrobok v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4.2

Po registrácii každého výrobku podľa bodu 4.1 tohto článku podmienok a vyplnení formulára sa údaje vyplnené o výrobku uložia do „certifikátu“ predĺženej záruky (ďalej len „certifikát“), ktorý bude zaslaný členovi klubu na e-mailovú adresu, ktorú člen klubu uviedol pri svojej registrácii do klubu. Certifikát slúži na uplatnenie záruky a riešenie reklamácie v rámci predĺženej záruky, z uvedeného dôvodu spoločnosť odporúča členom klubu certifikát riadne uchovať.

4.3

Registráciu každého výrobku na účely získania predĺženej záruky, je člen klubu povinný vykonať najneskôr do posledného dňa bežnej záruky vzťahujúcej sa na výrobok, v opačnom prípade nárok na predĺženú záruku členovi klubu nevznikne.

4.4

Ak nie je uvedené inak, bežná záručná doba na výrobok je dva (2) roky. Bežná záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku zákazníkom. Spoločnosť ako oficiálny dovozca ponúka spotrebiteľom, ktorí sú členmi klubu a registrujú výrobok v súlade s bodom 4.1 tohto článku, predĺženú záruku na vybrané modely výrobkov v celkovej dĺžke troch (3) rokov odo dňa prevzatia výrobku zákazníkom, teda predmetom poskytnutia tejto predĺženej záruky je poskytnutie predĺženej záruky v trvaní jedného (1) roka od skončenia zákonnej dvojročnej (2) bežnej záruky poskytnutej na výrobok, teda záruka (t.j. vrátane predĺženej záruky) netrvá dlhšie ako tri (3) roky odo dňa prevzatia výrobku členom klubu.

4.5

Predĺžená záruka sa neuplatní, ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ. Záruka sa poskytuje zákazníkovi ako kupujúcemu, resp. konečnému spotrebiteľovi na výrobky používané na bežné použitie v domácnosti. Robotické vysávače nie sú určené na priemyselné použitie a poskytovanie služieb. Na výrobky, ktoré sa nepoužívajú v domácnosti, sa predĺžená záruka nevzťahuje (hotelové a reštauračné zariadenia, školské zariadenia, upratovacie firmy a pod.).

4.6

Predĺžená záruka sa vzťahuje výlučne na vady výrobku, ktoré sa vyskytnú počas predĺženej záruky, a to na výrobné vady. Takéto vady je oprávnené opravovať len autorizované servisné stredisko spoločnosti.

4.7

Predĺžená záruka sa vzťahuje len na:

 • výrobok uvedený v záložke "Mám nárok na predĺženú záruku", ktorá sa nachádza na webovej stránke spoločnosti (v texte aj len „výrobok“ alebo aj „robotický vysávač“);

 • výrobok zakúpený prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.irobot.sk alebo výrobok zakúpený u autorizovaných predajcov iRobot, ktorých zoznam je dostupný na webovej stránke https://www.irobot.sk/autorizovani-predajcovia/, v období od 12. 1 2024 do odvolania.

4.8

Práva vyplývajúce z bežnej záruky zákazník uplatňuje u predávajúceho, u ktorého robotický vysávač zakúpil. Práva z predĺženej záruky možno uplatniť len u spoločnosti, spôsobom podľa týchto podmienok.

4.9

Podmienky uplatnenia predĺženej záruky nie sú zhodné s podmienkami uplatnenia práv z vadného plnenia v zmysle Občianskeho zákonníka, ale riadia sa výlučne týmito podmienkami. Ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak, uplatnia sa počas plynutia predĺženej záruky primerane príslušné ustanovenie Občianskeho zákonníka o právach z vadného plnenia. Pre účely predĺženej záruky sa výslovne neuplatnia ustanovenia § 598, 622 až 624 Občianskeho zákonníka.

4.10

Pri uplatňovaní práv z predĺženej záruky je nevyhnutné, aby člen klubu zabezpečil prepravu výrobku jednoduchým a rýchlym spôsobom Pick & Return do servisného strediska spoločnosti, a to podľa podmienok, ktoré sa nachádzajú spolu s reklamačným formulárom na stránke https://servis.irobot.sk/. výrobku pripravenému na odoslanie do servisného strediska spoločnosti, člen klubu okrem riadne a pravdivo vypísaného reklamačného formulára priloží aj certifikát vrátane fotokópie čitateľného dokladu o kúpe výrobku. Spoločnosť je oprávnená e-mailom vyzvať člena klubu na predloženie čitateľného dokladu o kúpe výrobku alebo certifikátu. Člen klubu je povinný na výzvu spoločnosti zaslať požadované dokumenty podľa predchádzajúcej vety spoločnosti, inak spoločnosť nie je oprávnená zaoberať sa reklamáciou v predĺženej záruke.

4.11

Pri vybavení reklamácie v rámci predĺženej záruky na neuplatňujú lehoty a postup upravený v zákone č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Lehota na vybavenie reklamácie v rámci predĺženej záruky zo strany spoločnosti je 60 dní odo dňa doručenia výrobku do servisného strediska spoločnosti spolu s riadne a pravdivo vyplneným reklamačným protokolom a certifikátom. Pokiaľ nedôjde zo strany spoločnosti k vybaveniu reklamácie do 60 dní odo dňa doručenia výrobku do servisného strediska spoločnosti spolu s riadne a pravdivo vyplneným reklamačným protokolom a certifikátom, považuje sa výrobok za neopraviteľný/uplynutím uvedenej lehoty sa nepovažuje výrobok automaticky za neopraviteľný ale za neopraviteľný sa považuje až rozhodnutím spoločnosti o jeho neopraviteľnosti.

4.12

V prípade, ak ide o oprávnenú reklamáciu a o vadu výrobku, ktorú je možné odstrániť, má člen klubu právo na to, aby bola vada výrobku odstránená, prípadne má právo na dodanie náhradného dielu k výrobku. Ak nie je oprava výrobku alebo dodanie náhradného dielu k výrobku možná, má člen klubu právo na výmenu robotického vysávača. Spoločnosť si namiesto nároku člena klubu na odstúpenie od kúpnej zmluvy, vyhradzuje právo vyriešiť reklamáciu člena klubu v prípade neopraviteľnosti výrobku tak, že v prípade neodstrániteľnej vady potvrdenej autorizovaným technikom spoločnosť zabezpečí výmenu výrobku za nový. Ak rovnaký výrobok nie je na sklade, spoločnosť zabezpečí výmenu za model s porovnateľnými technickými parametrami a v čo najpodobnejšej farbe. Člen klubu si uplatní nárok na výmenu výrobku u spoločnosti po zaslaní všetkých potrebných dokladov, t. j. dokladu o kúpe a vyjadrenia servisného technika o neopraviteľnosti výrobku, e-mailom alebo poštou na adresu spoločnosti.

4.13

V prípade, ak bude reklamácia výrobku v rámci predĺženej záruky vybavená opravou výrobku, autorizované servisné stredisko spoločnosti vydá členovi klubu čitateľnú kópiu servisného certifikátu alebo dokladu o nároku na záruku a o trvaní opravy. Počas predĺženej záručnej doby je zákazník povinný uchovávať všetky doklady súvisiace s kúpou a servisom výrobku. Servisný certifikát slúži na preukázanie práv člena klubu, preto je vo vlastnom záujme člena klubu, aby si pred jeho prevzatím a podpisom skontroloval všetky údaje na servisnom certifikáte.

4.14

V prípade, ak bola reklamácia člena klubu počas predĺženej záruky dôvodná a oprávnená, náklady na prepravu výrobku do servisného strediska spoločnosti a po vybavení reklamácie na miesto určené členom klubu, znáša výlučne spoločnosť, v opačnom prípade všetky vzniknuté náklady na prepravu výrobku znáša v celom rozsahu člen klubu.

4.15

Za účelom zachovania práv z predĺženej záruky sa výrobok musí inštalovať a prevádzkovať počas celej doby trvania predĺženej záruky v súlade s návodom na obsluhu a platnými normami. Spoločnosť nezodpovedá za škody a vady výrobku spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo zapojením výrobku.

4.16

Predĺženú záruku podľa týchto podmienok možno uplatniť len na území Slovenskej republiky a vzťahuje sa len a výlučne na výrobky dovezené do Slovenskej republiky prostredníctvom oficiálneho predajcu iRobot, t. j. spoločnosti a zakúpené na webovej stránke www.irobot.sk alebo u autorizovaných predajcov iRobot, ktorých zoznam nájdete na webovej stránke https://www.irobot.sk/autorizovani-predajcovia/.

4.17

Ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak, podmienky predĺženej záruky sa riadia podmienkami bežnej záruky.

4.18

Na získanie predĺženej záruky je potrebné splniť všetky podmienky uvedené na v týchto podmienkach zverejnených na stránke www.irobotclub.sk.

4.19

Spoločnosť nezodpovedá za vady výrobku a predĺžená záruka sa neuplatní najmä v prípade, ak:

 • sa výrobok nepoužíva v súlade s návodom alebo v rozpore s charakterom výrobku;

 • bol výrobok mechanicky poškodený vinou zákazníka alebo inej osoby, nesprávnou údržbou alebo iným zanedbaním výrobku;

 • s výrobkom manipulovala neoprávnená osoba;

 • došlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy;

 • je porucha spôsobená vonkajšími podmienkami, napríklad poruchami v elektrickej sieti alebo chybnou inštaláciou krytu, nesprávnymi prevádzkovými podmienkami alebo poškodením vplyvom prírodných živlov;

 • výrobok je chybný z dôvodu použitia neoriginálneho príslušenstva a náhradných dielov.

4.20

Predĺžená záruka sa nevzťahuje:

 • na preventívnu údržbu opísanú v návode na obsluhu ani na závady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, opotrebovaním spôsobeným bežným používaním, mechanickým poškodením skla a plastových komponentov;

 • na návštevu technika za účelom poradenstva, preventívnej kontroly stavu výrobku, výmeny náhradného dielu, ktorá si nevyžaduje odborný zásah.

4.21

Právo člena klubu na predĺženú záruku zaniká, ak:

 • člen klubu ukončí svoje členstvo v klube v zmysle článku 6, odsek 6.2 týchto podmienok;

 • uplynutím doby predĺženej záruky.

5

Postup a podmienky získania zľavy a výhody pre člena klubu

5.1

Ak nie je výslovne uvedené inak, všetky zľavy ponúkané členom klubu možno uplatniť len na webovej stránke www.irobot.sk, a to výlučne prostredníctvom internetového obchodu.

5.2

Jednotlivé zľavy a výhody pre členov klubu nie je možné kombinovať navzájom ani s inými akciami a zľavami ponúkanými na webovej stránke www.irobot.sk.

5.3

Každý novo zaregistrovaný člen klubu získa automaticky trvalú zľavu 2 % na nákup produktov iRobot na webovej stránke www.irobot.sk, na uplatnenie tejto zľavy bude členovi klubu vygenerovaný zľavový kód.

5.4

Po vyplnení ďalších údajov v profile používateľa na webovej stránke www.irobot.sk si môže novozaregistrovaný člen klubu postupne zvyšovať svoju trvalú zľavu podľa odseku 5.3 tohto článku až na výšku 5 % zľavy na nákup produktov iRobot. Za predpokladu, že niektoré údaje, na základe ktorých bola členovi klubu zvýšená trvalá zľava až do výšky 5 % na nákupy, člen klubu vymaže, zanikne mu nárok na zvýšenie trvalej zľavy a trvalá zľava sa mu primerane zníži v závislosti od množstva vymazaných údajov, na ktoré sa zvýšenie viaže, a to až do výšky základnej výšky trvalej zľavy podľa bodu 5.3. tohto článku. Ak si člen klubu v budúcnosti opäť pridá údaje do profilového účtu, trvalá zľava sa mu môže opäť zvýšiť až do výšky 5 % z nákupu v závislosti od množstva opätovne doplnených údajov.

5.5

Spoločnosť poskytuje členom klubu jednorazové vernostné zľavy na budúce nákupy na základe hodnoty nákupu produktov iRobot na webovej stránke www.irobot.sk. Jednotlivé výdavky za každý nákup, ktorý zákazník uskutoční na webovej stránke www.irobot.sk, až do celkovej výšky 400,- EUR, budú pripísané na členský účet člena klubu.

Spoločnosť poskytne členovi klubu po dosiahnutí hodnoty nákupov prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.irobot.sk nárok na zľavu v nasledujúcej výške:

Výška poskytnutej zľavy

Hodnota nákupu

2%

80,- EUR a viac

4%

160,- EUR a viac

6%

400,- EUR


Po dosiahnutí hodnoty nákupu v sume 400,- EUR sa ďalšie nákupy do hodnoty nákupov nezapočítavajú.

Úroveň zľavy dosiahnutá pri jednotlivých nákupoch je platná 12 mesiacov od dátumu jej pridania na účet používateľa. Táto zľava sa uplatňuje vo forme zľavového kupónu na ďalší nákup, ktorý sa vygeneruje v členskom účte člena klubu v časti Moje zľavy. Po uplatnení zľavového kupónu alebo po uplynutí 12 mesiacov od dátumu pridania úrovne zľavy sa dosiahnutá úroveň výdavkov vynuluje. Po vynulovaní sa pri ďalšom nákupe členovi klubu opätovne započíta dosiahnutá úroveň výdavkov až do výšky výdavkov 400,- EUR na získanie novej zľavy. Cena za daný nákup bude pre prípadné generovanie zľavy započítaná až po uplynutí 20 dní odo dňa doručenia zakúpeného tovaru členovi klubu.

5.6

Každý člen klubu môže získať 1% zľavu na nákup produktov iRobot na webovej stránke www.irobot.sk za pozvanie svojich priateľov do klubu. Člen klubu získa zľavu, keď sa pozvaný priateľ zaregistruje do klubu iRobot, a to s použitím e-mailovej adresy, na ktorú mu bola zaslaná pozvánka od člena klubu. Za pozvanie priateľov môže registrovaný člen získať maximálne 3 zľavy, t. j. 3 %. Po registrácii troch priateľov, ktorých člen klubu pozval do klubu sa za ďalších pozvaných priateľov zľava nezískava. Zľava za pozvanie sa uplatní vo forme zľavového kupónu na ďalší nákup s platnosťou zľavového kupónu uvedenou v zaslanom zľavovom kupóne, ktorý sa vygeneruje v členskom účte člena klubu, ktorý svojich priateľov pozval do klubu, za predpokladu, že títo sa v klube úspešne registrovali. Po uplatnení zľavového kupónu sa počet pozvaných priateľov vynuluje a člen klubu môže opätovne získať zľavu až do maximálnej výšky poskytnutej pozvaním nových troch priateľov podľa tohto bodu.

6

Ochrana osobných údajov

6.1

Registráciou zákazníka v klube vzniká medzi členom klubu a spoločnosťou zmluva. Po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu spoločnosť spracováva ako správca osobné údaje, pričom sa zaväzuje spracúvať osobné údaje člena klubu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä zákonom č. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

6.2

Spoločnosť: Certus Mercatus, s.r.o., IČ: 273 05 571, so sídlom K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 136164 ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje člena klubu.

6.2

Informácie o účele spracovania, právnom základe a uchovávaní osobných údajov nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 

Účel spracovania

Právny základ spracovania

Uchovanie osobných údajov

1

Poskytovanie služieb v rámci klubu

Plnenie tejto Zmluvy

Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvných povinností a iných zákonných povinností (napr. daňových povinností) a po dobu trvania nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2

Vykonávanie interných štatistík a analýz spoločnosti vedúcich k zlepšeniu kvality služieb

Plnenie tejto Zmluvy

Osobné údaje sa budú uchovávať najdlhšie počas trvania tejto zmluvy .

3

Zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronického kontaktu

Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. a oprávnený záujem prevádzkovateľa

Osobné údaje sa budú uchovávať dovtedy, kým spoločnosť nedostane námietku proti spracovaniu alebo odmietnutie používania elektronického kontaktu na marketingové účely.

6.3

Informácie o účele spracovania, právnom základe a uchovávaní osobných údajov nájdete v nasledujúcej tabuľke:

6.4

Na splnenie účelov spracovania spoločnosť spracúva osobné údaje, ktoré nám člen klubu poskytne v rámci procesu registrácie, ako aj údaje získané v súvislosti s prípadnými následnými záručnými reklamáciami. Ide najmä o základné identifikačné údaje (meno), vaše kontaktné údaje uvedené v registračnom formulári v rozsahu: mail, údaje o vašom zariadení a jeho kúpe a údaje súvisiace s prípadnými následnými reklamáciami. Člen klubu svojou registráciou do klubu spoločnosti potvrdzuje správnosť a úplnosť uvedených osobných údajov a vyjadruje tiež svoj súhlas s týmito podmienkami.

6.5

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie účelov uvedených v bodoch v bode 6.3 odseku 1. a 2., t. j. na riadne poskytovanie služieb v rámci klubu a na splnenie jeho účelu, ktorým je zlepšenie starostlivosti o zákazníkov. Bez týchto údajov nebudeme môcť zákazníka zaradiť do klubu, t. j. uzatvoriť s ním zmluvu a poskytovať mu výhody členstva v klube.

6.6

Spoločnosť vyhlasuje, že zavedie také technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečila úroveň bezpečnosti primeranú bezpečnosti osobných údajov a nákupných údajov členov klubu v rozsahu potrebnom na minimalizáciu rizík náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny alebo neoprávneného zverejnenia alebo prístupu k týmto údajom alebo ich iného zneužitia.

6.7

Osobné údaje členov klubu sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Spoločnosť neposkytuje osobné údaje členov klubu žiadnej inej osobe, s výnimkou osôb, ktorým by spoločnosť bola povinná tieto údaje poskytnúť podľa platných právnych predpisov, a s výnimkou starostlivo vybraného spracovateľa alebo spracovateľov, ktorí poskytujú potrebné technické (IT) zabezpečenie pre klub ako aj prepravným spoločnostiam pri využití ich služieb v súvislosti s splnením povinností vyplývajúcim zo zmluvy. Okrem týchto osôb a našich spolupracovníkov nebudú osobné údaje poskytnuté žiadnym tretím stranám. Spoločnosť bude v prípade zasielania výrobku využívať služby prepravných spoločností, pričom osobné údaje bude prepravným spoločnostiam poskytovať jednorazovo na účely vybavenia objednávky. Spoločnosť využíva nasledovné prepravné spoločnosti:

 • DPD

 • Packeta

6.8

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím krajinám alebo medzinárodnej organizácii.

6.9

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa člen klubu môže kedykoľvek obrátiť na spoločnosť poštou na adresu: Certus Mercatus, s.r.o., so sídlom: K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9 alebo e-mailom na adresu: info@irobot.sk. Prostredníctvom týchto komunikačných kanálov môže zákazník požiadať o potvrdenie, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, a prípadne uplatniť niektoré zo svojich práv.

6.10

Člen klubu berie na vedomie, že v súvislosti so spracovaním osobných údajov má tieto práva:

 • na prístup k osobným údajom ako aj právo požiadať spoločnosť o informácie o tom, či sú jeho osobné údaje spracovávané, ak áno o aké osobné údaje sa jedná, akým spôsobom ich spoločnosť spracováva, na žiadosť člena klubu spoločnosť vystaví členovi klubu kópiu týchto osobných údajov;

 • požiadať spoločnosť o vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov;

 • požiadať spoločnosť a o ich aktualizáciu, opravu doplnenie osobných údajov;

 • požadovať, aby spoločnosť takéto osobné údaje vymazala, pokiaľ iný právny predpis nevyžaduje uchovávanie takýchto údajov;

 • ak sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti, člen klubu má právo namietať proti takémuto spracúvaniu;

 • v každej správe odmietnuť používanie elektronického kontaktu na zasielanie obchodných oznámení;

 • určitých prípadoch žiadať obmedzenie spracúvanie svojich osobných údajov, vymazanie svojich osobných údajov alebo vzniesť námietku proti spracúvaniu (čl. 17, 18 a 21 GDPR);

 • ak je spracúvanie založené na súhlase člena klubu, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť predchádzajúceho spracúvania;

 • právo na prenosnosť osobných údajov. V určitých prípadoch má člen klubu právo získať osobné údaje, ktoré spoločnosti poskytol, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte (čl. 20 GDPR). Tieto údaje môže člen klubu následne poskytnúť inému prevádzkovateľovi, alebo ak je to technicky možné, žiadať, aby si ich prevádzkovatelia poskytli medzi sebou.

V prípade akýchkoľvek pochybností o dodržiavaní povinnosti súvisiacich so spracovávaním osobných údajov, má osoba, ktorej osobné údaje boli spracované právo obrátiť sa na spoločnosť, a to e-mailom na adresu: info@irobot.sk alebo na úrad vykonávajúci dozor, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7

Ukončenie poskytovania klubových výhod

7.1

Spoločnosť môže kedykoľvek ukončiť alebo nahradiť jednotlivé klubové výhody bez náhrady. Ukončenie jednotlivých klubových výhod nemá vplyv zmluvu, ktorá zaniká ukončením členstva v klube.

7.2

Členstvo registrovaného zákazníka v klube zaniká:

 • ukončením zmluvy zo strany člena klubu, a to aj bez udania dôvodu a bez výpovednej lehoty, ktoré bolo doručené na e-mailovú adresu: info@irobot.sk;

 • odvolaním súhlasu člena klubu so zasielaním obchodných oznámení od spoločnosti

 • jednostranným rozhodnutím spoločnosti na základe porušovania týchto podmienok členom klubu alebo aj bez udania dôvodu.

8

Záverečné ustanovenia

8.1

Tieto podmienky sú platné pre registrovaných zákazníkov, t. j. zákazníkov, ktorí uzavreli zmluvu. Zmluva uzatvorená podľa týchto podmienok je uzatvorená na dobu neurčitú. Členstvo v klube a ani zľavy a výhody poskytované v rámci klubu nie sú právne nárokovateľné a vymáhateľné.

8.2

Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto podmienky a klubové výhody. O každej zmene podmienok klubu a výhod bude člen klubu informovaný e- mailom. Člen klubu má vždy právo odmietnuť zmenu podmienok klubu a výhod a z tohto dôvodu vypovedať zmluvu. Zmluvu môžete ukončiť bez výpovednej lehoty a bez udania dôvodu zaslaním e-mailu na našu e-mailovú adresu: info@irobot.sk.

8.3

Ak by zo zmluvy vznikol spotrebiteľský spor, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže člen klubu ako spotrebiteľ podať návrh na začatie na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným orgánom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Člen klubu ako spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4

Tieto podmienky sú účinné od 12.1.2024